Se shpejti portali i ri! Portali i PunësimitJu informojmë se nëpërmjet aplikimit në këtë portal ju ofroni të dhënat tuaja personale, të cilat do të mbahen, përpunohen, dhe administrohen nga Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me subjekte privatë ne mbështetje të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 për “Mbrojtjen e të dhënave personale”. Ju jepni miratimin tuaj për mbajtjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave tuaja personale nëpëmjet plotesimit pozitivisht (me po) te ketij formulari.

 


Jeni dakord për përpunimin e të dhënave tuaja personale?


PO  JO